امروز برابر است با :5 اردیبهشت 1403

تعيين نمايه ضريب شكست موجبر صفحه اي از طريق پراش فرنل

چكيده- در اين مقاله با استفاده از پراش فرنل از اجسام فازي، نمايه ضريب شكست موجبر صفحه‌اي تعيين مي‌شود. تاكنون به اين روش پرداخته نشده است. در ابتدا موجبر صفحه‌اي و روش تبادل يون براي ساخت آن، توضيح داده مي‌شود. سپس مباني پراش فرنل از اجسام فازي به همراه شبيه‌سازي آن آورده مي‌شود. لازم به ذكر است كه پراش فرنل متعارف، در اثر تغيير تند دامنه در مرزهاي مانع اتفاق مي‌افتد. ئقتي فاز موج نيز با شيبي تند يا ناگهاني تغيير كند، پذاش فرنل قابل ملاحظه است. در خصوص انجام آزمايش و نتايج تجربي بدست آمده توضيح داده شده و در پايان به مزيت‌هاي اين روش به روشهاي متداول پيشين اشاره مي‌شود.

كلمات كليدي- موجبر صفحه‌اي، نمايه ضريب شكست، پراش فرنل، شي فازي

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید