تعيين محل خطا در خطوط انتقال ترکيبي (هوائي/ کابلي) به كمک سيستم استنتاج فازي-تطبيقي


از مجموعه مقالات برگزیده اولین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت ایران ، آذرماه 1385 ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

The Second Power Systems Protection & Control Conference (PSPC).
Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.
7-9th Jun. 2008


دیدگاهتان را بنویسید