امروز برابر است با :1 اردیبهشت 1403

تعيين بازه زماني بيهنه تست هاي دوره اي و خودبازبيني در تجهيزات حفاظتي …

تعيين بازه زماني بيهنه تست‌هاي دوره‌اي و خودبازبيني در تجهيزات حفاظتي با استفاده از يك مدل قابليت اطمينان
از مجموعه مقالات برگزیده اولین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت ایران ، آذرماه 1385 ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
The First Power Systems Protection & Control Conference (PSPC) – Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran. – Dec 20, 21th, 2006
نویسندگان: علي سعيديان ، مالك قنواتي
دانشگاه اميركبير

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید