امروز برابر است با :7 خرداد 1403

تشخیص عیوب ماشین های دوار بااندازه گیری آن لاین تخلیه جزیی

Title: تشخیص عیوب ماشین های دوار بااندازه گیری آن لاین تخلیه جزیی
Authors: Kiumars Rahmani کیومرث رحمانی Sohrab Amini Valashani سهراب امینی ولاشانی Seyyed Moosa Nezam Zadeh سیدموسی نظام زاده Ali Farshidnia علی فرشیدنیا Sara Gooran Orimi سارا گوران اوریمی
Organization: نیروگاه نکا-شرکت مدیریت تولید برق نکا- شهید سلیمی Neka Electric Production Management Company
Keywords: تخلیه جزیی عایق زوال جسم خارجی رنگ نیمه هادی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Electric Machines

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید