امروز برابر است با :25 خرداد 1403

تشخیص عیوب لقی گوه ها و آلودگی سیم بندی های انتهایی به وسیله اندازه گیری آن لاین تخلیه جزیی در …

Title: تشخیص عیوب لقی گوه ها و آلودگی سیم بندی های انتهایی به وسیله اندازه گیری آن لاین تخلیه جزیی درموتورها و ژنراتورهاوارائه یک تجربه عملی
Authors: Kiumars Rahmani کیومرث رحمانی Emad Sharifi Ghazvini عماد شریفی قزوینی Sohrab Amini Valashani سهراب امینی ولاشانی Sara Gooran Orimi سارا گوران اوریمی
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords:تخلیه جزئی Partial Discharge لقی ژوه ها Wedge Looseness آلودگی انتهای كلافها Overhang Pollution منحنی پالس-دامنه Pulse-Height Graph

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Electric Machines

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید