امروز برابر است با :4 تیر 1403

تشخیص عیوب ابتدایی ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از سیستم هوشمند

از مجموعه مقالات برگزیده اولین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت ایران ، آذرماه 1385 ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
The First Power Systems Protection & Control Conference (PSPC) – Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran. – Dec 20, 21th, 2006
نویسندگان: علیرضا خواجه، ابراهیم فرجاه ، علیرضا سیفی
دانشگاه شيراز

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید