امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

تشخیص عیب نشتی دربویلر نیروگاه بخار بااستفاده از روش مدل دینامیکی فازی

تشخیص عیب نشتی دربویلر نیروگاه بخار بااستفاده از روش مدل دینامیکی فازی
Ali Ghaffari علی غفاری Mohammad Ebrahim Talebian محمدابراهیم طالبیان Hamid Reza Taghirad حمیدرضا تقی راد Mohammad Reza Khaleghi محمدرضا خالقی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Automation and Control and Instrumentation

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید