تشخیص عیب نشتی دربویلر نیروگاه بخار بااستفاده از روش مدل دینامیکی فازی


تشخیص عیب نشتی دربویلر نیروگاه بخار بااستفاده از روش مدل دینامیکی فازی
Ali Ghaffari علی غفاری Mohammad Ebrahim Talebian محمدابراهیم طالبیان Hamid Reza Taghirad حمیدرضا تقی راد Mohammad Reza Khaleghi محمدرضا خالقی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Automation and Control and Instrumentation


دیدگاهتان را بنویسید