امروز برابر است با :7 خرداد 1403

تشخیص عیب شکستگی میله روتور موتورهای القایی بااستفاده از حد آستانه

Title: تشخیص عیب شکستگی میله روتور موتورهای القایی بااستفاده از حد آستانه
Authors: Javad Poshtan جواد پشتان Ja’far Zare’ee جعفر زارعی Seyyed Masoud Shams Mousavi سیدمسعود شمس موسوی
Organization: دانشگاه علم وصنعت ایران Sience and Technology University
Keywords: بارگذاری تشخیص عیب شکستگی میله روتور موتور القایی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Electric Machines

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید