امروز برابر است با :1 خرداد 1403

تشخیص خودكار نارسایی های صوتی از طریق پردازش صدا

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: بهرام وزیرنژاد – محمد حسن مرادی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید