تركیب OPF و GA در جایابی منابع تولید پراكنده در شبكه های توزیع


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: محمد مردانه- گئورگ قره پتیان


دیدگاهتان را بنویسید