ترانسفورماتورهای توزیع هرمتیک نوع روغنی


نقش اين نوع ترانسفورماتورها در كاهش ضريب اطمينان برق رساني – بررسي آماري عيوب ترانسفورماتورهاي توزيع – اثر روغن در كاركرد ترانسفورماتور – تجهيزات حفاظتي و اندازه گيري ترانسفورماتورهاي هرمتيك رله اي – مزاياي ترانسفورماتور هرمتيك رله اي (14 صفحه)


دیدگاهتان را بنویسید