امروز برابر است با :3 تیر 1403

تدوین معیارمصرف انرژی درصنعت تولید مواد پلاستیکی به شکل اولیه ولاستیک مصنوعی آی اس آی سی 2413

Title: تدوین معیارمصرف انرژی درصنعت تولید مواد پلاستیکی به شکل اولیه ولاستیک مصنوعی آی اس آی سی 2413
Authors: Vahab Makarizadeh وهاب مکاری زاده Reza Effat Nejad رضا عفت نژاد Arash Haghparast Kashani آرش حق پرست کاشانی Heshmatollah Akbari حشمت اله اکبری
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords: مصرف ویژه انرژی Specific Energy Consumption مواد پلاستیکی Plastics تدوین معیار مصرف انرژی Energy Consumption Criteria

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Load and Energy Management

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید