امروز برابر است با :4 تیر 1403

تدوین مدل اقتصادی راه اندازی سیستم قرائت خودکار کنتورهای مشترکین خانگی درمقایسه باشیوه سنتی قرائت…

Title: تدوین مدل اقتصادی راه اندازی سیستم قرائت خودکار کنتورهای مشترکین خانگی درمقایسه باشیوه سنتی قرائت درایران وتحلیل آن
Authors: Safar Farzalizadeh صفر فرضعلی زاده Hamideh Ghadiri حمیده قدیری Ali Arefi علی عارفی Porya Hassanpoor Dioshli پوریا حسن پور دیوشلی
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords: قرائت خودکار کنتور مشترکین خانگی آنالیز حساسیت مدل اقتصادی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Distribution System

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید