تخمین MTTR سیستم های كامپیوتری به روش شبیه سازی مونت كارلو و مقایسه آن با روش های تحلیلی


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: صادق فاضل -علی پیروی


دیدگاهتان را بنویسید