امروز برابر است با :24 خرداد 1403

تخمین MTTR سیستم های كامپیوتری به روش شبیه سازی مونت كارلو و مقایسه آن با روش های تحلیلی

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: صادق فاضل -علی پیروی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید