امروز برابر است با :28 تیر 1403

تخمین پارامترهای دینامیکی ژنراتور سنکرون باروش کمترین مربعات غیرخطی و بااستفاده از آزمایش درحین کار

Title: تخمین پارامترهای دینامیکی ژنراتور سنکرون باروش کمترین مربعات غیرخطی و بااستفاده از آزمایش درحین کار
Authors: Mehdi Karrari مهدی کراری Isma’eel Ghahremani اسماعیل قهرمانی
Organization: دانشگاه صنعتی امیرکبیر Amir -Kabir University
Keywords: پارامترهای دینامیکی Synchronous Generators Modeling ژنراتور سنکرون Parameter Estimation تخمین پارامتر Nonlinear Least Square شناسایی غیرخطی Online Measurement آزمایش درحین کار

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Electric Machines

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید