امروز برابر است با :24 خرداد 1403

تخمین پارامترهای حالت گذرای ترانسفورماتور با استفاده از اغتشاشات شبكه به روش كمترین مربعات برگشتی

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: مهران صباحی- پیمان كریمی فرد- گئورگ قره پتیان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید