امروز برابر است با :1 خرداد 1403

تخمین تاخیر گروه در ترانسپوندر ماهواره SMMS

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: محمد حسین مدنی- مرتضی شفیعی نیستانک- حمید حیدر

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید