تخمین تاخیر زمانی مبتنی بر روش وینر با یهره متغیر


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: حمید رضا مومنی – حسن خادم كلان


دیدگاهتان را بنویسید