امروز برابر است با :30 تیر 1403

تخمین اتوماتیك پارامترهای كلاسهای بافتی تصاویر MR

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: موسی شمسی – دكتر كارولوكس – دكتر محمد حسین صداقی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید