تخمین اتوماتیك پارامترهای كلاسهای بافتی تصاویر MR


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: موسی شمسی – دكتر كارولوكس – دكتر محمد حسین صداقی


دیدگاهتان را بنویسید