تخصیص تلفات خطوط و توان مصرفی بارها به یک ژنراتور خاص


روشی برای تخصیص تلفات خطوط انتقال و توان مصرفی بارها به یک ژنراتور خاص در سيستم هاي قدرت


دیدگاهتان را بنویسید