تحلیل و بهبود رفتار سیستم تعلیق الكترودینامیكی با آهنربای دائم


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: صادق واعظ زاده- صفورا رامتین


دیدگاهتان را بنویسید