امروز برابر است با :1 خرداد 1403

تحلیل و بررسی كاپلرهای نوری با استفاده از روش انتشار پرتو در حوزه زمان

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: توكل پاكیزه- نصرت اله گرانپایه- محمد صادق ابریشمیان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید