تحلیل نتایج اندازه گیری و بهینه سازی مصرف انرژی روشنایی معابر تبریز


Title: تحلیل نتایج اندازه گیری و بهینه سازی مصرف انرژی روشنایی معابر تبریز
Authors: Azad Rahimi آزاد رحیمی
Organization: شرکت نورگستر- مهندسین مشاور
Keywords: روشنایی معابر اندازه گیری بهینه سازی مصرف انرژی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Load and Energy Management


دیدگاهتان را بنویسید