امروز برابر است با :24 خرداد 1403

تحليل و مقايسه تلفات تارهاي حفره دار ساخته شده با روش ضريب شكست موثر

چكيده- در اين مقاله تلفات و پارامترهاي تجربي به دست آمده از تارهاي نوري حفره‌دار ساخته شده در گزارش قبلي، به كمك ضريب شكست موثر تحليل و مقايسه مي‌شوندو نشان داده مي‌شود كه اگرچه محل قرارگيري حفره‌ها در اين تارها به جاي هگزاگونال، دايره‌اي است اما به خوبي با نتايج همخواني دارد. همچنين به كمك مدل نظري نشان داده مي‌شود كه كمترين فاصله بين حفره‌ها در تارهاي ساخته شده منجر به كاهش تلفات در تارهاي حفره‌دار مي‌شود.

كلمات كليدي- تارهاي حفره‌دار، تلفات، تحليل، ضريب شكست موثر

ف. ا. سراجي، م. رشيدي، م. كريمي،
يازدهمين كنفرانس سالانه اپتيك و فوتونيك ايران، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، بهمن 1383.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید