امروز برابر است با :24 خرداد 1403

تجزيه و تحليل نويز شدت و فاز در ليزر نيمه هادي دو مد

چکيده: در اين مقاله به منظور بررسي اثر مد کناري بر مشخصه هاي نويز در يک ليزر نيمه هادي دومد، معادلات نرخ تصادفي لنج وين براي مد اصلي و يک مد کناري، مبناي کار قرار داده ميشود. پس ازخطي سازي، اين معادلات را در حوزه فرکانس حل ميکنيم. از نتايج حاصل، براي نويز شدت مدهاي اصلي و کناري، نويز شدت کل،طيف نويز فرکانس و پهناي خط، عباراتي تحليلي به دست مي آيد. با در نظر گرفتن عبارات خود اشباعي و اشباع متقابل در رابطه بهره، اثر بهره غير خطي در تجزيه و تحليل وارد مي شود. همچنين اثر تغيير توان خروجي بر مشخصه هاي نويز شدت و فاز بررسي مي شود. در پايان درباره نقش تسبت فرونشاني مد و ضرايب اشباع در رفتار نويزي ليزر بحث خواهد شد.

کلمات کليدي: ليزرنيمه هادي دو مد، نويز شدت، نويز فاز

ع. ظريفكار، م. ك. مروج فرشي، و. احمدي،
نهمين كنفرانس مهندسي برق ايران(ICEE2001)، دانشگاه صنعت آب و برق، صص. (13-1) 36،1380.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید