امروز برابر است با :28 خرداد 1403

تجزيه و تحليل نويز شدت در ليزر نيمه هادي تك مد

چکيده-در اين مقاله معادلات نرخ لنج وين براي يک ليزر نيمه هادي تک مد مبناي کار قرار داده مي شود و با فرض کوچک بودن نوسانات نسبت به حالت پايدار، اين معادلات خطي شده، با روش تبديل فوريه حل مي شود. ابتدا از بسط تيلور تابع بهره و سپس از فرم تابعي آن استفاده مي شود و نويز شدت نسبي و نسبت سيگنال به نويز به صورت تحليلي به دست مي آيد.

کلمات کليدي- ليزر نيمه هادي، نويز، نويز شدت، منابع لنج وين

م. ك. مروج فرشي، ع. ظريفكار، و. احمدي،
هشتمين كنفرانس مهندسي برق ايران( (ICEE2000 ، دانشگاه صنعتي اصفهان، صص. 35-42، 1379.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید