امروز برابر است با :30 تیر 1403

تجربیات کشورها دراستفاده ازسیستم اتوماسیون توزیع جهت مدیریت اتفاقات

Title: تجربیات کشورها دراستفاده ازسیستم اتوماسیون توزیع جهت مدیریت اتفاقات
Authors: Mahmoud Reza Haghifam محمودرضا حقی فام Ehsan Alishahi احسان علیشاهی
Organization: دانشگاه تربیت مدرس تهران Tarbiat-e Modarres University
Keywords: تشخیص خطا Outage Management مکان یابی خطا Fault Location بازیابی شبکه Fault Detection سیستم اتوماسیون Restoration Automation System

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Distribution System

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید