تجديد ساختار سازي سيستمهاي قدرت الكتريكي


تجديد ساختار سازي سيستمهاي قدرت الكتريكي
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: محمود اسفندياري


دیدگاهتان را بنویسید