امروز برابر است با :28 تیر 1403

تاثیر مسدود شدن کانالهای حامل آب خنک کن شینه بر بارگیری نامی از ژنراتور

Title: تاثیر مسدود شدن کانالهای حامل آب خنک کن شینه بر بارگیری نامی از ژنراتور
Authors: Mohammad Reza Naghashan محمدرضا نقاشان Ali Khoshkholgh علی خوش خلق
Organization: دانشگاه صنعت آب و برق -شهید عباسپور Water & Power Industrial Institute
Keywords: ژنراتور شینه آب خنک کن انسداد کانال افزایش دما بار مجاز

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Electric Machines

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید