امروز برابر است با :23 تیر 1403

تاثیر تی سی اس سی برریسک ناپایداری گذرای نیروگاه

Title: تاثیر تی سی اس سی برریسک ناپایداری گذرای نیروگاه
Authors: Hossein Askarian Abyaneh حسین عسکریان ابیانه George Gharehpetian گئورگ قره پتیان Ali-Akbar Damaki-Ali Abadi علی اکبر دامکی علی آبادی Iraj Rahimi Pardanjani ایرج رحیمی پردنجانی
Organization: دانشگاه صنعتی امیرکبیر Amir -Kabir University
Keywords: سیستم های انتقال AC انعطاف پذیر FACTS قابلیت اطمینان ریسک خازن سری کنترل شده با تریستور TCSC پایداری گذرا

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید