امروز برابر است با :2 تیر 1403

تاثير نرخ نمونه برداري در الگوريتم هاي محاسبه امپدانس در رله هاي ديستانس ديجيتال

از مجموعه مقالات برگزیده اولین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت ایران ، آذرماه 1385 ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
The First Power Systems Protection & Control Conference (PSPC) – Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran. – Dec 20, 21th, 2006
نویسندگان: حسين تركمن ، حسين عسكريان ابيانه، سيد ابراهيم افجه‌اي، رضا محمدي، فرزاد رضوي
دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه اميركبير، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه اميركبير، دانشگاه اميركبير

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید