بهینه سازی غیر خطی با كمك فیلترهای ذره ای در سیستم تلفیقی GPS/INS در شرایط بحرانی


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: علی اسدیان- بهزاد مشیری- علی خاكی صدیق


دیدگاهتان را بنویسید