بهینه سازی توان راكتیو در سیستمهای توزیع با هدف دستیابی به ماكزیمم كاهش تلفات به روشهای تئوری منطق ف


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: رضا رهنورد – رضا مجید پور


دیدگاهتان را بنویسید