امروز برابر است با :22 تیر 1403

بهینه سازی الگوی کلیدزنی مدولاسیون پهنای پالس فضای برداری در اینورترهای دو سطحی باتوابع هدف مختلف

Title: بهینه سازی الگوی کلیدزنی مدولاسیون پهنای پالس فضای برداری در اینورترهای دو سطحی باتوابع هدف مختلف
Authors: Abbas Shoulaee عباس شولایی Mohammad Reza Alizadeh Pahlavani محمدرضا علیزاده پهلوانی
Organization: دانشگاه علم وصنعت ایران Sience and Technology University
Keywords: اینورتر دوسطحی Conduction Losses تلفات هدایتی Distortion Factor-DF تلفات سوئیچینگ Space Vector Pulse Width Modulation-SVPWM ضریب اعوجاج هارمونیکی Switching Losses مدولاسیون پهنای پالس فضای برداری Two Level Inverters Total Harmonic Distortion

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Quality

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید