امروز برابر است با :31 خرداد 1403

بهره برداری بهینه از یک فیلتر اکتیو موازی بامحدودیت جریاندهی درشرایط ولتاژ غیرسینوسی

Title: بهره برداری بهینه از یک فیلتر اکتیو موازی بامحدودیت جریاندهی درشرایط ولتاژ غیرسینوسی
Authors: Majid Oloomi Bayegi مجید علومی بایگی Seyyed-Reza Rafi’ee سیدمحمدرضا رفیعی Reza Asadi رضا اسدی
Organization: دانشگاه صنعتی شاهرود
Keywords: فیلتر اکتیو موازی کیفیت توان استراتژی کنترل بهینه جبرانسازی محدود جبران هارمونیک ها ولتاژ غیرسینوسی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Quality

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید