امروز برابر است با :4 خرداد 1403

بهره برداری بهینه ازمنابع پراکنده ووسایل کنترل ولتاژ وتوان راکتیو همزمان باتجدید آرایش شبکه در سیستم

Title: بهره برداری بهینه ازمنابع پراکنده ووسایل کنترل ولتاژ وتوان راکتیو همزمان باتجدید آرایش شبکه در سیستم های توزیع
Authors: Mohammad Esmael Hamedani Golshan محمداسماعیل همدانی گلشن Seyyed Ali Arefi Far سیدعلی عارفی فر Saeed Najafi سعید نجفی
Organization: دانشگاه صنعتی اصفهان Isfahan -Industrial University
Keywords: منابع پراکنده Dispersed Generation منابع توان راکتیو Reactive Power Sources تجدید آرایش Reconfiguration بهره برداری Operation تلفات انرژی Energy Losses متعادل سازی بار Load Balancing

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Distribution System

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید