امروز برابر است با :31 خرداد 1403

بهبود کیفیت توان بابکارگیری سیستم اچ وی دی سی چند ترمیناله مبتنی برمبدلهای منبع ولتاژ

Title: بهبود کیفیت توان بابکارگیری سیستم اچ وی دی سی چند ترمیناله مبتنی برمبدلهای منبع ولتاژ
Authors: Seyyed Hossein Hosseini سیدحسین حسینی George Gharehpetian گئورگ قره پتیان Ghassem Habibi-Markani قاسم حبیبی مارکانی
Organization: دانشگاه تبریز Tabriz University
Keywords: کانورتر منبع ولتاژ Muti-Therminal HVDC-MTDC کنترل ولتاژ DC Voltage Source Converter_DSC کیفیت توان Power Quality DC Voltage Control

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Quality

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید