امروز برابر است با :25 خرداد 1403

بهبود کنترل کننده بار فرکانس غيرمتمرکز درسيستم هاي دو ناحيه اي به روش جديد با استفاده از الگوريتم…

Title: بهبود کنترل کننده بار فرکانس غیرمتمرکز درسیستم های دو ناحیه ای به روش جدید با استفاده از الگوریتم ژنتیک
Authors: Seyyed Hossein Hosseini سیدحسین حسینی George Gharehpetian گئورگ قره پتیان Aydin Sekhavati آیدین سخاوتی Gholam Reza Zareie Govar غلامرضا زارعی گوار Saeed Shojaee سعید شجاعی
Organization: دانشگاه آزاد اسلامی ایران
Keywords: کنترل بار فرکانس غیرمتمرکز سیستم قدرت دوناحیه ای الگوریتم ژنتیک

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Automation and Control and Instrumentation

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید