امروز برابر است با :28 خرداد 1403

بهبود پایداری گذرا باکنترل بهنگام مقاومت ترمزی درشبکه های قدرت

Title: بهبود پایداری گذرا باکنترل بهنگام مقاومت ترمزی درشبکه های قدرت
Authors: Mohammad Reza Aghamohammadi محمدرضا آقامحمدی Mohammad Bagher Soltani محمدباقر سلطانی
Organization: دانشگاه صنعت آب و برق -شهید عباسپور Water & Power Industrial Institute
Keywords: پایداری گذرا مقاومت ترمزی زاویه آتش سیگنال کنترلی کنترل با زمان

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید