امروز برابر است با :30 تیر 1403

بهبود میراسازی نوسانات بین ناحیه ای بااستفاده از تی سی آی پی سی

Title: بهبود میراسازی نوسانات بین ناحیه ای بااستفاده از تی سی آی پی سی
Authors: George Gharehpetian گئورگ قره پتیان Mehdi Karrari مهدی کراری Mohammad Mohammadi محمد محمدی Ali-Akbar Damaki-Ali Abadi علی اکبر دامکی علی آبادی
Organization: دانشگاه صنعتی امیرکبیر Amir -Kabir University
Keywords: نوسانات سیگنال کوچک بین ناحیه ای میراسازی نوسانات مدل هفرون فیلیپس چندماشینه Thyristor Controlled IPC

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Transmission Lines

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید