امروز برابر است با :10 اسفند 1402

بهبود قابلیت اطمینان تعمیر پذیری و قابلیت دسترسی سیستمهای الكترونیكی به روش مجتمع سازی سیستمی

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: صادق فاضل- علی پیروی خوئی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید