امروز برابر است با :2 اردیبهشت 1403

بهبود رفتار ژنراتور بادی متصل به شبکه با کنترل فازی استات کام

Title: بهبود رفتار ژنراتور بادی متصل به شبکه با کنترل فازی استات کام
Authors: Hassan Rastegar حسن رستگار Mehdi Babaee Torkamani مهدی بابایی ترکمانی
Organization: دانشگاه صنعتی امیرکبیر Amir -Kabir University
Keywords: پایدارسازی FLC ژنراتور بادی متصل به شبکه SATATCOM کنترل کننده فازی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Electric Machines

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید