امروز برابر است با :25 خرداد 1403

بهبهود دقت اندازه گیری کویل رکوفسکی در فرکانس های مختلف باتغییر مدار انتگرالگیر

Title: بهبهود دقت اندازه گیری کویل رکوفسکی در فرکانس های مختلف باتغییر مدار انتگرالگیر
Authors: Hossein Heidari حسین حیدری Morteza Rezaee مرتضی رضایی
Organization: دانشگاه علم وصنعت ایران Sience and Technology University
Keywords: کویل رکوفسکی Rogowski Coil پاسخ فرکانسی Frequency Response مدار انتگرالگیر Integrator Circuit دقت اندازه گیری Measurment Accuracy دیاگرام بد Bode Diagram

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Distribution System

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید