امروز برابر است با :30 تیر 1403

برنامه ریزی میان مدت شرکتهای توزیع درفضای رقابتی صنعت برق ایران

Title: برنامه ریزی میان مدت شرکتهای توزیع درفضای رقابتی صنعت برق ایران
Authors: Habib Rajabi Mashhadi حبیب رجبی مشهدی Mehdi Golmakani مهدی گلمکانی
Organization: دانشگاه فردوسی مشهد Mashhad Ferdousi University
Keywords: بازار برق برنامه ریزی میان مدت درخت سناریو عدم قطعیت شرکت توزیع توزیع نرمال لگاریتمی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Socio-Economic Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید