امروز برابر است با :1 خرداد 1403

برنامه ریزی تولید دربرق منطقه ای فارس براساس معیارهای قابلیت اطمینان

Title: برنامه ریزی تولید دربرق منطقه ای فارس براساس معیارهای قابلیت اطمینان
Authors: Habib Gharagozlo حبیب قراگوزلو Davoud Faroukhzad داوود فرخزاد Mas’ood Behjani-Zadeh مسعود بهجانی زاده
Organization: دانشگاه آزاد اسلامی ایران
Keywords: سیستمهای قدرت Generation Unit طرح های توسعه Events قابلیت اطمینان Data Recording Reliability

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید