امروز برابر است با :1 تیر 1403

برنامه ریزی بلندمدت تعمیرات واحدهای تولیدی در سیستم های قدرت تجدید ساختارشده درحضور واحدهای بادی …

Title: برنامه ریزی بلندمدت تعمیرات واحدهای تولیدی در سیستم های قدرت تجدید ساختارشده درحضور واحدهای بادی ازدید جنکو
Authors: Mahmoud Fotoohi Firooz Abad محمود فتوحی فیروزآباد Saber Noori-zadeh صابر نوری زاده
Organization: دانشگاه صنعتی شریف Sharif Technological University-sina.sharif.ac.ir/mechinfo
Keywords: برنامه ریزی تعمیرات Maintenance Scheduling واحدهای بادی Wind Energy Conversion Systems سیستم های قدرت تجدید ساختارشده Restructured Power Systems

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Renewable Energies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید