امروز برابر است با :25 خرداد 1403

بررسی چگونگی ایفای روابط نقش درگروههای کاری شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

Title: بررسی چگونگی ایفای روابط نقش درگروههای کاری شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
Authors: Hamid Reza Bavanati حمیدرضا بواناتی Shirin Danaee شیرین دانایی
Organization: شرکت توزیع نیروی برق مرکز خراسان رضوی
Keywords: روابط نقش گروههای کاری

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Management

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید