امروز برابر است با :1 تیر 1403

بررسی پدیده ناپایداری و فروپاشی ولتاژ در شبكه برق بوشهر و روشهای جلوگیری از آن

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: فرشاد فرامرزی-ابراهیم فرجاه- محمد علی كریمی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید