بررسی پایداری گذرای شبكه با حضور UPFC


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: سید جواد سجادی- محمد صادقی راد- سعید افشار نیا


دیدگاهتان را بنویسید