امروز برابر است با :1 تیر 1403

بررسی و شبیه سازی توزیع ولتاژاولیه و حالت گذرای سریع سیم پیچ فشارقوی ترانسفورماتور خشک رزینی توزیع..

Title: بررسی و شبیه سازی توزیع ولتاژاولیه و حالت گذرای سریع سیم پیچ فشارقوی ترانسفورماتور خشک رزینی توزیع و مقایسه آن باترانسفورماتور روغنی توزیع
Authors: Seyyed Mohammad Taghi Bathaee Golpayegani سیدمحمدتقی بطحایی گلپایگانی Ebrahim Rahim pour ابراهیم رحیم پور Khalil Valipour خلیل ولی پور Karim Miralikhani کریم میرعلیخانی
Organization: دانشگاه محقق اردبیلی Mohaghegh Ardebily University
Keywords: ترانسفورماتور خشک رزینی مقدار اولیه گذرای سریع اضافه ولتاژ گذرای انتقالی به ثانویه

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Transformers

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید